گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:ترمور

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:ترمور ترمور عبارت است از حرکت ریتمیک و بی هدف در یک قسمت از بدن.مبانی عصبی مطرح شده برای ترمور شامل یک مکانیسم مرکزی و یک مکانیسم محیطی است. ترمورها براساس علت یا منظره بالینی که دارند طبقه بندی می شوند و به وسیله فرکانس، دامنه، توزیع در بدن و عوامل بهتر کننده و بدتر کننده مشخص می شوند. Marsden و همکاران وی چهار نوع اکشن ترمور انسانی را شرح داده اند: یک ترمور سریع (Hz 10-8) و ظریف وضعیتی، مشابه ترمور فیزیولوژیک افزایش یافته،؛ یک ترمور…

Read More

گفتاردرمانی خوب در کرج:دیس فونی اسپاسمودیک

گفتاردرمانی خوب در کرج:دیس فونی اسپاسمودیک دیس تونی حنجره(دیس فونی اسپاسمودیک) یک اختلال حرکتی حنجره است که با فعالیت القاء می شود. بسیاری از بیماران تظاهرات دیس تونی اولیه را بروز می دهند اما بسیاری از آن ها از وضعیت های نورولوژیک دیگرناشی می شوند. در سال 1871 ، Traube عنوان دیس فونی اسپاستیک را هنگام توصیف بیماری که دچار خشونت صدای عصبی بود به کار برد. Schnitzler عناوین اسپاستیک آفونی و اسپاسم فونیک حنجره را برای شرح این گونه بیماران به کار برد. Nothnagel این وضعیت را اسپاسم هماهنگ…

Read More

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:دیس فونی اسپاسمودیک

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:دیس فونی اسپاسمودیک دیس تونی بسیاری از بیماران مبتلا به اختلالات هیپرفانکشنال حنجره دچار دیس تونی هستند:سندرمی که با انقباضات طول کشیده عضله مشخص می شود وپی در پی باعث پیچ خوردگی وحرکات تکرار شونده یا وضعیت های غیرنرمالی می شود که ممکن است طول بکشند یا متناوب باشند دیس تونی میتواند هرگونه عضله اختیاری را در برگیرد.به دلیل نادر بودن این وضعیت و غالبا غیر معمول بودن حرکات و وضعیت های حاصل از آن دیس تونی از جمله بیماری های نورولوژیکی است که اغلب موارد به…

Read More

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:دیس تونی

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:دیس تونی بسیاری از بیماران مبتلا به اختلالات هیپرفانکشنال حنجره دچار دیس تونی هستند:سندرمی که با انقباضات طول کشیده عضله مشخص می شود وپی در پی باعث پیچ خوردگی وحرکات تکرار شونده یا وضعیت های غیرنرمالی می شود که ممکن است طول بکشند یا متناوب باشند دیس تونی میتواند هرگونه عضله اختیاری را در برگیرد.به دلیل نادر بودن این وضعیت و غالبا غیر معمول بودن حرکات و وضعیت های حاصل از آن دیس تونی از جمله بیماری های نورولوژیکی است که اغلب موارد به درستی تشخیص داده…

Read More

گفتاردرمانی خوب در کرج: ارزیابی و درمان اختلالات هیپرفانکشنال

گفتاردرمانی خوب در کرج: ارزیابی و درمان اختلالات هیپرفانکشنال بیماران در صورتی در طبقه بندی مبتلایان به اختلالات حرکتی قرار می گیرند که اختلاتی در برنامه ریزی حرکتی داشته باشند که منجر شود به کم بودن حرکت (آکینزی یا برادی کینزی)بیش از حد یا هیپرفانکشنال بودن حرکت (هیپر کینزی)یا ترکیبی از هر دو وضعیت خطاهای برنامه ریزی حرکتی از نوع هیپرکینتیک می توانند اسپاسم ترمور.تکانش تیک و نیز علائم مرتبط با عضو درگیر را در بدن ایجاد کنند.بیماران مبتلا به اختلالات حرکتی همراه با حنجره به طور ایده ال به…

Read More

گفتاردرمانی خوب در کرج:ورودی حسی برای کنترل کلام

گفتاردرمانی خوب در کرج:ورودی حسی برای کنترل کلام یک مکانیسم مشهود برای کنترل برون ده فونایشن هنگام تکلم فید بک شنوایی است. این ورودی حسی به ویژه هنگامی اهمیت دارد که فرد در حال یادگیری تکلم است و گرنه برای استفاده روزمره ضروری نیست.افرادی که پیش از زبان باز کردن ناشنوا هستند هرگز نمی توانند به طور کامل با صدای نرمال تکلم کنند در حالی که کسانی که پس از زبان باز کردن ناشنوا می شوند قادرند الگو های تکلم نرمال را به طور نسبی حفظ کنند که علت آن…

Read More

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:آرتیکو لایشن

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:آرتیکو لایشن فرضیه منبع- فیلتر کلام تاکید دارد که حنجره منبعی برای تولید یک صدای ثابت است و این صدا به وسیله مجرای صوتی فوقانی در قالب کلمات شکل می گیرد. در این مدل که عموما مورد پذیرش قرار دارد حروف صدادار وحروف بی صدا براساس عملکرد لب ها زبان کام و فارنکس شکل می گیرند. مشارکت حنجره حین آرتیکو لایشن عموما به آغاز و انجام فونایشن محدود می شود. حنجره هماهنگ با آرتیکو لاتورهای فوقانی در تولید صدا های voicedوunvoiced همکاری می کند. در شبیه سازی…

Read More

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:رزونانس

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:رزونانس رزونانس صدای خام تولید شده به وسیله گلوت مستقل از سایر قسمت های مجرای صوتی به صدای انسان شباهتی ندارد بلکه خشن و تا حدی شبیه صدای غاز است.صدای حاصل از فونایشن به دلیل رزونانس ایجاد شده در قفسه سینه راه هوایی فوقانی و جمجمه مشخصات صدای انسان را به دست می آورد.رزونانس عبارت است از طویل شدن تقویت شدن و فیلتر شدن صدا به واسطه القای ارتعاش سمپاتیک فرکانس های صوتی که با رزونانس افزایش می یابند فورمانت نامیده می شوند.فارنکس به خودی خود رزونانس…

Read More

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:کنترل pitch

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:کنترل pitch کنترل pitch نغییرات ایجاد شده در طول و کشش چین صوتی برای کنارل فرکانس بنیادی ارتعاش چین صوتی به کارمی رود تا انحناهای داینامیک صوت تولید شوند.این گونه تعدیل ها شامل کنترل ظریف حرکتی می شود.در دامنه های پایین تر صوتی انقباض عضله تیروآریتنویید منجر به کاهش pitchمی شود زیرا کشش را درپوشش صوتی کاهش می دهد.در طول مدت انقباض عضله کرایکوتیروئید که موجب افزایش طول وکشش می شود.افزایش انقباض عضله تیروآریتنویید منجر به افزایش pitchمی شود.انقباض عضله کرایکوتیروئید درغیاب فعالیت عضله تیروآریتنویید عموما به…

Read More

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:ظرفیت ارتعاشی و شکل چین های صوتی

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:ظرفیت ارتعاشی و شکل چین های صوتی ظرفیت ارتعاشی چین های صوتی خصوصیات فیزیکی چین های صوتی ضروری هستند. به هنگام فونایشن نرمال مخاط به طورآزادانه بر روی لیگامان صوتی زیرین و عضله ووکالیس نوسان می کند.بررسی های بافت شناختی مهمی که به وسیله Hiranoانجام شد نشان دادکه این ممکن است زیرا مخاط و عضله به واسطه یک لایه مخصوص از بافت همبند که به عنوان جاذب شوک عمل می کند از هم جدا می شوند. این بافت بسیار تخصص یافته با غلظت های مخطط از رشته…

Read More