گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:آرتیکو لایشن

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:آرتیکو لایشن

فرضیه منبع- فیلتر کلام تاکید دارد که حنجره منبعی برای تولید یک صدای ثابت است و این صدا به وسیله مجرای صوتی فوقانی در قالب کلمات شکل می گیرد. در این مدل که عموما مورد پذیرش قرار دارد حروف صدادار وحروف بی صدا براساس عملکرد لب ها زبان کام و فارنکس شکل می گیرند. مشارکت حنجره حین آرتیکو لایشن عموما به آغاز و انجام فونایشن محدود می شود. حنجره هماهنگ با آرتیکو لاتورهای فوقانی در تولید صدا های voicedوunvoiced همکاری می کند. در شبیه سازی های کامپیوتری این گونه به نظر می رسد که این مدل در تکلم نسبتا خوب عمل می کند هر چند شواهد اخیر بیانگر آن است که موقعیت و شکل گلوت ممکن است واقعا با تولید آواهای مختلف تغییر کند که این نشان می دهد مشارکت حنجره در فونایشن پیچیده تر از چیزی است که قبلا شناخته شده بود.

Related posts