گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:ظرفیت ارتعاشی و شکل چین های صوتی

گفتاردرمانی خوب در کرج:لارینگولوژی:ظرفیت ارتعاشی و شکل چین های صوتی

ظرفیت ارتعاشی چین های صوتی
خصوصیات فیزیکی چین های صوتی ضروری هستند. به هنگام فونایشن نرمال مخاط به طورآزادانه بر روی لیگامان صوتی زیرین و عضله ووکالیس نوسان می کند.بررسی های بافت شناختی مهمی که به وسیله Hiranoانجام شد نشان دادکه این ممکن است زیرا مخاط و عضله به واسطه یک لایه مخصوص از بافت همبند که به عنوان جاذب شوک عمل می کند از هم جدا می شوند. این بافت بسیار تخصص یافته با غلظت های مخطط از رشته های الاستین و کلاژن مشخص می شود.سطحی ترین لایه از رشته های کلاژن و الاستین که به صورت شل به هم پیوسته اند تشکیل شده است. این لایه با نام فضای Reinkeنیز شناخته می شود. لایه میانی عمدتا از رشته های الاستیک ترکیب یافته و لایه عمقی از رشته های کلاژن که متراکم در کنار هم قرار گرفته اند ساخته شده است . لایه میانی و عمقی جمعا لیگامان صوتی را می سازند.
شکل چین های صوتی
در حالت flasettoتنها لبه های فوقانی چین های صوتی حین فاز بسته شدن با هم تماس برقرار می کنند اگر چه به هنگام فونایشنmodelکه کارآمدتر است.موج مخاطی بر روی سطح تحتانی چین صوتی آغاز می شود. این امر مستلزم پیکر بندی صحیح گلوت در صفحه کرونال است به گونه ای که سطوح مدیال چین های صوتی در وضعیت نزدیک به موازی قرار دارند. چنانچه عضله ووکالیس اتروفیک یا فلج باشد سطوح مدیال چین های صوتی در حالت محدب قرار می گیرد و مجرای گلوتی برای فونایشن بهینه بسیار همگرا می شود.گلوت همگرا نیز نامساعد محسوب می شود.

Related posts