تغییرات صوت حین سه ماهه های بارداری در خانم های باردار ایرانی|گفتار توان گستر میدان دانشگاه

تغییرات صوت حین سه ماهه های بارداری در خانم های باردار ایرانی|گفتار توان گستر میدان دانشگاه

 

سرکار خانم حمیده قائمی )نویسنده مسئول( _جناب آقای علی دهقان _جناب آقای بهروز محمودی-بختیاری _جناب آقای

رونالد شرر

هدف: این مطالعه با هدف بررسی تغییرات صوت خانم های ایرانی باردار براساس دوره های سه گانه بارداری

صورت گرفته است

مواد و روش ها: 23 زن باردار و 33 زن غیر باردار در این مطالعه شرکت کردند سی و سه نفر از 23 زن باردار در

سه ماهه اول خود، 33 نفر در سه ماهه دوم و 92 نفر در سه ماهه سوم بارداری خود بودند داده های بالینی از اندازه

گیری ویژگی های اکوستیک صوت، ارزیابی ویژگی های آئرودینامیک صوت، بررسی شواهد ویدئو

لارنگوسکوپی و ارزیابی شاخص معلولیت صوت ) VHIP ( جمع آوری گردید آزمون تجزیه و تحلیل واریانس

( ANOVA ( و آزمون کروسکال-والیس برای مقایسه بین داده ها میان گروه ها مورد استفاده قرار گرفت

نتایج: کاهش زمان حداکثر phonation (MPT (، افزایش نسبت S / Z ، افزایش نمره VHIP-34 ، و شواهد ادم

کلام صوتی، پارامترهایی بودند که تنها در سه ماهه سوم متفاوت بود تجزیه و تحلیل آکوستیک نشان داد که نسبت

F ، 4 jitter ، shimmer و noise-to-harmonic (NHR ( در چهار گروه معنیدار نبود

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که کاهش MPT ، افزایش نسبت S / Z ، ادم خفیف تا متوسط و امتیاز بالای VHIP-34

در طی سه ماهه سوم به طور قابل توجهی رخ داده است نتایج حاکی از آن است که تغییرات چین های صوتی در

طول سه ماهه سوم بارداری، منجر به سمت ثبات کمتر فرایند آواسازی، می شود

behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftardarmanikaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir

Related posts