بررسی تاثیر بافت معنایی بر توانایی دستیابی به واژگان در کودکان با و بدون اختلال ویژه زبان|گفتار توان گستر شهرک اوج

بررسی تاثیر بافت معنایی بر توانایی دستیابی به واژگان در کودکان با و بدون اختلال ویژه زبان|گفتار توان گستر شهرک اوج

 

سرکار خانم فاطمه حسناتی )نویسنده مسئول( _جناب آقای رضا نیلی پور _سرکار خانم زهرا سادات قریشی

مقدمه:موفقیت کودکان در بازیابی کلمات در بافتهای مختلف متاثر از عمق دانش معنایی است به علت خزانه واژگان کوچکتر و بازنمایی معنایی ضعیفتر

ممکن است بافت معنایی تاثیر متفاوتی بر دستیابی واژگان کودکان با اختلال ویژه زبان داشته باشد روش رایج برای بررسی این تاثیر، روش مداخلهگر چندوجهی

نامیدن تصاویر است که برای کودکان مطالعات بسیار محدودی صورت گرفته است

2ساله بر اساس معیار ورود و خروج و 94 کودک طبیعی به عنوان گروه همتا انتخاب شدند 36 تصاویر سیاه و سفید به – روش: 94 کودک با اختلال ویژه زبان 9

همراه محرک مداخلهگر شنیداری از طریق هدفون ارائه شده و فرد باید بدون توجه به محرک شنیداری، تصویر را نامگذاری میکرد در این مطالعه 0 بافت

معنایی مرتبط و غیرمرتبط )اسم و فعل( با تصویر هدف به افراد ارائه شده و سرعت نامیدن در این شرایط محاسبه گردید

≥ نتایج:آزمون تی مستقل نشان داد که میانگین سرعت نامیدن در همه بافتها بین دو گروه تفاوت معنادار دارد) 4041 p ( میانگین سرعت دو گروه کودکان با

روش تحلیل واریانس مختلط دو راهه تحلیل شد اثر درونگروهی نوع مداخلهگر نشان داد که میانگین سرعت واکنش در حضور 0 نوع مداخلهگر تفاوت معنادار

= داشته ) 4091 partial ŋ≥ 9 و 4044 p )0،390( = و 2900 F ≥ ( و این تفاوت معنادار بین موقعیت مداخلهگر فعل مرتبط و غیرمرتبط ) 4043 p ( و فعل مرتبط و اسم

≥ مرتبط ) 4043 p = ( دیده شدبررسی اثر بینگروهی )با و بدون اختلال ویژه زبان( نیز نتایج معنیداری نشان داد؛) 4091 partialŋ≥ 9 و 043 p )0،390(= و 33026 F )

= اثر تعاملی نوع مداخلهگر و وضعیت زبانی به لحاظ آماری معنادار نبود) 4041 partial ŋ≥ 9 و 4093 p )3،33( = و 3069 F )

نتیجهگیری: تاثیر بافت معنایی بر سرعت نامیدن در کودکان با اختلال ویژه زبان بیشتر از کودکان طبیعی است که میتواند به علت تجربیات زبانی و فراخنای

توجه محدودتراین کودکان باشد بنابراین در امر درمان باید این نکات را مدنظر قرار داده و از بافتهای معنایی سادهتر و با تداخل کمتر شروع کرده و به تدریج

پیچیدگی را افزایش دهیم


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts