رابطه بین بهبود علائم خستگی صوتی با استراحت و شاخص صوتی|گفتار توان گستر رستاخیز

رابطه بین بهبود علائم خستگی صوتی با استراحت و شاخص صوتی|گفتار توان گستر رستاخیز

 

جناب آقای یوسف منصوری )نویسنده مسئول( _سرکار خانم فرزانه عبدی _سرکار خانم نگین مرادی _جناب آقای

احسان نادریفر

مقدمه و اهمیت موضوع:خستگی صوتی بهعنوان یک سندروم شناخته شده دارای یک سری نشانهها در طول گفتار یا پس از یک دوره حرف زدن

است که این نشانهها شامل درک فرد از افزایش تلاش صوتی،ناراحتی حنجره،تنس در گردن یا شانه، گلو درد یا گردن درد، کاهش دامنه

زیروبمی، فقدان انعطاف پذیری صدا،کاهش توانایی کنترل صدا، فقدان صدا، افزایش علائم در طول صحبت روزانه و بهبود علایم با استراحت

میباشدباتوجه به ماهیت چندبعدی صوت و اهمیت تطابق ارزیابیهای مراجع محور و متخصص محور، هدف از این مطالعه بررسی همبستگی بین

آنالیز اکوستیکی و خود ادراکی صوت در آموزگاران میباشد

مواد و روش کار : دراین پژوهش توصیفی تحلیلی 344 معلم) 14 مرد و 14 زن(مقطع ابتدایی دارای شکایت صوتی شهر اهواز با میانگین

سنی 21393 ± 31139 مورد بررسی قرار گرفتندآزمودنیها سوالات مربوط به خرده مقیاس بهبودی علائم با استراحت از پرسشنامه شاخص خستگی

صوتی را تکمیل کردند سپس جهت آنالیز آکوستیکی، شاخصهای فرکانس پایه صدا و آشفتگی در فرکانس بااستفاده از نرمافزار Praat )نسخه-

ی 113133 (استخراج شدندهمچنین شاخص FCR با استفاده از یک فرمول هنجار شده محاسبه گردید جهت تجزیهوتحلیل آماری از آزمون

همبستگی پیرسون استفاده گردید

نتایج: میانگین کلی خرده مقیاس بهبودی علائم با استراحت برابر با 31349 ± 11931 و میانگین کلی شاخص های آکوستیکی فرکانس پایه،آشفتگی

در فرکانس و FCR به ترتیب برابربا 091904 ± 40436 ،3111636 ± 40949 ،40391 ± 40291 بدست آمدنتیجه این پژوهش نشان داد که بین نمرات

کلی خرده مقیاس بهبودی علائم با استراحت و شاخصهای آکوستیکی فرکانس پایه صدا) F=-40101( ) 4 r 42433، (p= ،و آشفتگی در

فرکانس) Jitter =40901( ) r 42443، (p< رابطه آماری معنادار وجود دارد بین نمرات خرده مقیاس بهبودی علائم با استراحت و شاخص

آکوستیکی FCR = همبستگی معناداری مشاهده نشد ) 40063 r 42409، ( p=

بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشانداد که بین خرده مقیاس بهبودی علائم و فرکانس پایه همبستگی منفی و بین خرده مقیاس بهبودی

علائم و آشفتگی در فرکانس همبستگی مثبت معنادار وجود دارد، بهشکلی که افرادی که بهبودی علائم بااستراحت در آنها بیشتر است دارای

فرکانس پایه کمتر و نمره ی آشفتگی در فرکانس بیشتری هستند که میتواند نتیجه وجود اختلال صدا در این افراد باشدبهنظر میرسد که بااستفاده از

خرده مقیاس بهبودی علائم با استراحت میتوان از وضعیت شاخص های آکوستیکی فرکانس پایه و آشفتگی در فرکانس اطلاعات مناسبتری

کسب کرده و توصیف بهتری از شدت بدآوایی مراجع به دست آورد که خود میتواند به فرآیند ارزیابی و درمان در این افراد کمک شایانی کند

 


behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts