هدف روش آموزشی تیچ چیست؟|گفتار توان گستر البرز 09121623463

هدف روش آموزشی تیچ چیست؟|گفتار توان گستر البرز 09121623463

هدف اولیه و نخستین برنامه تیچ ارایه ی حمایت و آماده سازی کودکان دارای اتیسم و سایر اختلالات مرتبط با آن به منظور انجام فعالیت های مؤثر در خانه، مدرسه و جامعه توصیف شده است.
تاکید برنامه ی آموزشی تیچ بر رشد فردی و برنامه ی خانواده محور بر اساس ویژگی ها و پرونده های یادگیری هر کودک دارای اتیسم، به جای استفاده از یک برنامه ی درسی استاندارد است

درحقیقت هدف اصلی تیچ تبدیل اطلاعات صوتی به اطلاعات بصری می باشد.تا یادگیری در افراد دارای اتیسم افزایش یابد.
:مهمترین ویژگی روش تیچ چیست؟

با استفاده تیچ مشخص می شود که چه روی می دهد و توالی آن رویداد چگونه است.برنامه ها به افراد کمک می کند تا بتوانند اتفاقاتی را که در طی روز پیش خواهند آمد را پیش بینی کند.بنابراین برنامه ها کمک خواهند کرد تا آنچه که پیش خواهند آمد،ترتیب حوادث و نحوه ی انتقال از فعالیتی به فعالیت دیگر برای فرد قابل درک باشد و در نهایت به افزایش میزان انعطاف وی منتهی می شود.

روش آموزشی تیچ چه کارایی دارد؟

بر اساس تحقیقات موجود مبنی بر وجود برتری در توانایی ادراک بصری افراد دارای اتیسم در مقایسه با ناتوانی و ضعف این افراد در پردازش و درک محرک های شنیداری، برنامه ی تیچ سعی دارد به کودک دارای اتیسم با استفاده از تصویر نشان دهد چه فعالیت هایی در چه توالی روی می دهند.

نقش والدین درپیشبرد این روش چگونه است؟

:point_left:والدین می توانند پس از اینکه آموزش های لازم را از مربیان که در حوزه ی تیچ فعالیت می کنند دریافت کردند.این روش را در خانه به اجرا درآورند.
@Goftardarmaniiran


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts