اختلال های گفتاری و زبانی در کودکان اختلال ویژه زبانی|گفتار توان گستر 09121623463

اختلال های گفتاری و زبانی در کودکان اختلال ویژه زبانی|گفتار توان گستر 09121623463

یادگیری زبان با سرعت کم تر و درطول مدت زمان بیشتری انجام می شود.

به کارگیری قواعد دستور زبان، کم تر از حدی است که برای سن تقویمی بیمار انتظار می رود. مشکلاتی که در زمینه ی برخی قواعد دستور زبان وجود دارند، ممکن است تا دوران بزرگسالی نیز ادامه یابد.

حجم گنجینه ی واژگانی، واجگان و تکواژهای بیماران کم تر از کودکان هم سن و سال آنهاست.

اگرچه کودکان دچار اختلال ویژه زبان، قواعد دستور زبان را به همان ترتیب سایر کودکان فرا می گیرند، ولی سرعت فراگیری در آنها کند است.

با افزایش طول متوسط گفته ها (MLU)، قواعد دستور زبان پیچیده تر شده و سبب بروز الگوهای غیرطبیعی در جمله ها می شوند.

مشکلاتی در زمینه ی استفاده از زمان گذشته افعال  و نشانگرهای سوم شخص مفرد.

مشکلاتی در زمینه ی استفاده از افعال کمکی.

مشکلاتی در زمینه ی فراگیری واژه ها، و به ویژه افعال

اختلال در پردازش شنیداری

اختلال در حافظه کوتاه مدت

ممکن است کودکان بزرگ تر اختلال هایی را در درک استعاره ها و مفاهیم انتزاعی نشان دهند.

مشکلاتی در زمینه ی پردازش شناختی

به رویکردهای دیگران برای برقراری ارتباط، یا پاسخ نمی دهند یا پاسخ نامناسب می دهند.

مشکلاتی در زمینه ی مهارت های کاربردی

ممکن است دچار اختلالات چشمگیری در تولید صدا باشند.

اختلال های همراه با بیماری و سایر مشکلات

اختلال در مهارت های بازی نمادین، سازشی، و یا یکپارچه سازی

افزایش احتمال بروز مشکلاتی در مهارت های خواندن و یا سایر مهارت های تحصیلی.

اختلالات شناختی غیرکلامی نیز ممکن است وجود داشته باشد.

مشکلاتی در زمینه برقراری کنش متقابل اجتماعی با هم سن و سالان


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts