مشکلات phonology|گفتار توان گستر در آبیک و هشتگرد 09121623463

مشکلات phonology|گفتار توان گستر در آبیک و هشتگرد 09121623463

حذف هجاهای ضعیف،حذف همخوان آخر،کاهش خوشه،انسدادی شدگی،خلفی شدگی و…

مشکلات semantic:

در یادگیری کلمات و معنای آنها مشکل دارندو تعداد کلمات کمی یاد میگیرند.

کودکان طبیعی در سن ۱۸-۳۶ماهگی افزایش خاصی در واژگان خود دارند

اما کودکان sliاین انفجار واژگانی را ندارند.در کودکان sliتعمیم زیادتا ۳سالگی است اما در کودکان طبیعی تا ۲ سالگی.مشکل دیگر تعمیم کمتر از حد است .

در ترکیب فعل و فاعل مشکل دارند.

در ترکیب کلمات سرعت خیلی کمی دارند.

در کودکان طبیعی ترکیبات موصوف و صفت و مالکیت و… وجود دارد اما در کودکان sliترکیبات ۲ کلمه ای متنوع ندارد.

در فهمیدن کیفیت و کمیت و سایز و… بیشتر از کودکان طبیعی مشکل دارند.در واژه یابی مشکل دارند. مشکل در زبان انتزاعی مثل تفکر – حل مسئله و….

مشکلات syntax:
استفاده از جملات کوتاه تر و ساده تر و تنوع کمتر
تکواژهای گرامری را حذف میکنند مثل حروف ربط و اضافه
کمتر جملات را تغییر میدهند.
کمتر جملات را پرسشی میکنند.
حذف کلمات عملکردی که باعث میشود جملات تلگرافی شوند.

مشکلات پراگماتیک:
کمتر از توصیف استفاده میکنند.تعاملاتشان منحصر به سوال پرسیده شده از آنهاست.

کمتر از gestureاستفاده میکنند .در تعاملات گروهی بیشتر نقش غیر فعال را دارند.

نوبت گیری نامناسب دارند.درشروع مکالمه مشکل دارند.در حفظ موضوع مشکل دارند

نظرات نامناسب نسبت به وقایع دارند.نمیتوانند اشتباهاتشان را اصلاح کنند.در داستان گویی مشکل دارند.

در ارتباط با هم سن و سال هایشان مشکل دارتد.

 


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

 

Related posts