نابهنجاری های اسکلتی|گفتار توان گستر در ماهدشت کرج 091231623463

نابهنجاری های اسکلتی|گفتار توان گستر در ماهدشت کرج 091231623463

 

داشتن انگشت پنجم بسیار کوتاه – اختلال در لگن – بند انگشت میانی کوتاه – در رفتگی استخوان کشکک زانو – اسکلیوزیس یا انحراف ستون فقرات
اختلالات موجود در استخوان لگن که منجر به در رفتگی لگن می شود، یک احتمال است. اغلب چنین اختلالی باید با عمل جراحی و یا با یک قالب، تصحیح  شود؛ بنابراین لازم است که یک عکس رادیولوژی از لگن خاصره گرفته شود، به ویژه هنگامی که در راه رفتن مشکل داشته باشند. البته احتمال در رفتن استخوان کاسه زانو وجود دارد که تا حدودی مربوط به رباط های شل و سست است. اسکلیوزیس یا انحراف ستون فقرات، معمولا” خفیف است، اما برخی از کودکان نیاز دارند که توسط میله های پشت، این عارضه را اصلاح کنند.نابهجاری های مربوط به عروق خونی و قلب
حداقل 30% از کودکان مبتال به کابوکی دارای نقایص قلبی می باشند. در بیشتر بچه ها این نقص ها فورا” بعد از تولد آشکار و توسط عمل جراحی درمان می شود. توصیه می شود که همه کودکان، بدین منظور، حداقل یک بار مورد آزمایش قرار گیرند.نابهنجاری های ادراری
تعداد عمده ای از کودکان، دارای اختلالات مربوط به کلیه یا دیگر اختلالات مجاری ادراری می باشند. توصیه می شود که همه کودکان، حداقل یک بار سونورافی شوند تا این احتمال کنار گذاشته شود.
@goftardarmaniiran


]
https://goo.gl/maps/Hc3Jv9cPjVYAPdXu7
https://goo.gl/maps/54qpAbqBov5YLBSZA
https://goo.gl/maps/WDAgzn3kR2ukwSHY8
https://goo.gl/maps/5MYMUdanLrYpiJR8A
https://goo.gl/maps/DMmpy9fbMnKGVXVg7
https://goo.gl/maps/TUN1myMUN9sgAVpJA
https://goo.gl/maps/ko12GtvRsA6p6Eqx7
https://goo.gl/maps/CTt49yXN3Ej5vbvX9
https://goo.gl/maps/HA6d3YdSoAKBhR8w9
behtarinalborz.ir
goftardarmanionline.ir
googleimage.ir
hamejaa.ir
medu-karaj.ir
siavashataee.ir
slpnews.ir
autismonline.ir
avalinkaraj.ir
behtarin-entekhab-karaj-siavashataee.ir
behtarinkaraj.ir
goftareravan.ir
google-map.ir
googlegame.ir
googlemovies.ir
karaj-medu.ir
kardarmanialborz.ir
kardarmanikaraj.ir
loknatclinic.ir
loknatshekan.ir
siavashataee.com
goftardarmani.com
neurofeedbackalborz.ir
otalborz.ir
otkaraj.ir
pff-rhs.ir
pooyesh-dar-goftardarmani-karaj.ir
pooyesh-dar-kardarmani-karaj.ir
siavash-ataee.ir
slpkaraj.ir
slponline.ir
speech-therapy.ir
tjhvnvlhkd.ir

Related posts