تمرینات شما را فرزندم انجام نمی دهد، آیا بهبود پیدا خواهد کرد ؟