لکنت دایما روند بهبود و بروز دارد ، یک روز خوب و یک روز بد ، چرا؟